Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
فرش دستبافت کاشان (www.farshkashan.com)


فرش کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط حسین شاطریان   

فرش دستبافت کاشان پشمی 

کد : 695

جفت و تک

 
فرش حاشیه با هم چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط kashan carpet   

کد : 600 

زوج شش متری  طرح حاشیه با هم کاشان 

جنس پرز : پشم

متراژ :2*3 

 
Iran Carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   

زوج شش متری

کد : 680 

جنس پرز :پشم

رنگ : پسته ای  ، تیرمه ای ، سبز حاشیه مسی یا پیازی 

 

 
Iran carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   

  زوج شش متری کاشان

کد : 700 

جنس پرز : کرک گل ابریشم 

 
IRAN CARPET چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط حسن شایان   

زوج شش متری کاشان

کد : 670 

رنگ : گردویی 

جنس پرز : پشم

 

 

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   

جفت شش متری کاشان

کد : 699

جنس پرز : پشم 

 

 
tappeto چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
 tappeto

 شش متری دستبا ف کا شا ن

کد : 681 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 رنگ : متن كرم حاشيه مسی ، پیازی 

 
carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 16 گل

 شش متری دستبا ف کا شا ن 

کد : 601 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : متن كرم

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 ماشااله شاطريان

 زوج شش متری دستبا ف کا شا ن 

کد : 682 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم گل ابريشم

رنگ : متن كرم - حاشيه گلبهي ،پيازي ،مسي

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 كف گلبهي ،پيازي ،مسي

 زوج شش متری دستبا ف کا شا ن

کد : 698 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : متن گلبهي ،پيازي ،مسي ،حاشيه كرم

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 فرش استان اصفهان

 تك شش متری دستبا ف کا شا ن

کد : 683 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم حاشيه ي پيازي مسی گلبهی

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 كرك گل ابريشم

  جفت شش متری دستبا ف کا شا ن

کد : 701 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: كرك گل ابريشم

 رنگ : کرم حاشیه بادامی خاکی

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
 http://www.farshkashan.com

 زوج شش متری دستبا ف کا شا ن 

کد : 653 

ابعاد:3متر×2متر

 جنس پرز: پشم

رنگ : بادامي

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
حاشيه مسي 
 

تك 6متری دستبا ف کا شا ن 

کد : 684 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 

رنگ : كرم حاشيه مسي يا حاشيه گلبهي

 
قالي چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
    

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن

کد : 608

طرح نعل اسبی 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 

رنگ : كرم خاكي طوسي

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
   

زوج یا جفت فرش شش متری دستبا ف کا شا ن 

کد : 650 

ابعاد:3متر×2متر

،رنگ :قرمز لاكي سرخ

جنس پرز: پشم

 

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
   

فرش 6متری دستبا ف كاشان

کد : 651 

ابعاد: 2 متر × 3 متر

جنس پرز: پشم

رنگ :لاكي يا سرخ يا قرمز

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
    

 زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن

کد : 696 

ابعاد:3متر×2متر  

جنس پرز: پشم

 

رنگ : بادامي يا شكلاتي 

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
   

 زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن

کد : 697

رنگ : کرم حاشیه کرم 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستباف کاشان

کد : 610 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
   

 فرش 6متری دستبا ف کا شا ن

کد : 602  

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 

رنگ : كرم 

 

 فرش 6متری دستبا ف كاشان 

کد : 602 

ابعاد: 2 متر × 3 متر

جنس پرز: پشم

 

 رنگ كرم آبی  حاشیه خاکی بادامی 

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
   

 زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن

کد : 604  

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم 

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش   

  

  فرش 6متری دستبا ف كاشان

کد : 603 

ابعاد: 2 متر × 3 متر

جنس پرز: پشم

رنگ كرم

 
فرش6متری دستبافت کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن 

کد : 651 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : بادامی

  

 

 

 

 

 

 

 
فرش شش متری کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن 

کد : 652 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 

رنگ : قرمز

 

 

 

 

 

 

 
فرش کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن 

کد : 605 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 

  رنگ : کرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iran Carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

 

 

 

 

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف چله ابریشم کا شا ن 

کد : 703 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: کرک و ابریشم

 
iran carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

 

 

 

 

  

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن

کد : 606 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

طرح: سایه روشن

 
كاشان السجاد چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن 

کد : 655 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : بادامی 

  

 

 

 

 

 

 
فرش شش متری کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

فرش 6متری دستبا ف کا شا ن

کد : 656 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : بادامی

 

 

  

 
KASHAN CARPET چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
 

 

 

فرش 6متری دستبا ف کا شا ن 

کد : 607 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 
 
Kashan Carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
   

فرش 6متری دستبا ف کا شا ن

کد : 658 

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 
ايران سجادة كاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
   

فرش 6متری دستبا ف کا شا ن 

کد : 609 

ابعاد:3مترو10سانتیمتر×2متر

جنس پرز: پشم

 
مستندات چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS