Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
فرش دستبافت کاشان (www.farshkashan.com)


فرش حاشیه با هم چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط kashan carpet   

زوج شش متری حاشیه با هم

جنس پرز : پشم

متراژ :2*3 

 
Iran Carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   

زوج شش متری پشم تیرمه ای حاشیه مسی

پیازی 

 
Iran carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   

زوج شش متری کرک گل ابریشم چله نخ 

 
IRAN CARPET چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط حسن شایان   

زوج شش متری گردویی

جنس پرز پشم

 

 

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   

کد :1111

شش متری 2*3

هم تک هم جفت دارد

جنس پرز : پشم 

طرح : 20000 

 
tappeto چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
 tappeto
 شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1207

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : متن كرم حاشيه مسي

 
carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 16 گل
 شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1206

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : متن كرم

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 ماشااله شاطريان
 زوج شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1205

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم گل ابريشم

رنگ : متن كرم - حاشيه گلبهي ،پيازي ،مسي

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 كف گلبهي ،پيازي ،مسي
 زوج شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1204

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : متن گلبهي ،پيازي ،مسي ،حاشيه كرم

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 فرش استان اصفهان
 تك شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1203

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم حاشيه ي پيازي رنگي

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 كرك گل ابريشم
 جفت شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1202

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: كرك گل ابريشم

 

رنگ : كرم

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
 http://www.farshkashan.com
 زوج شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1201

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 

رنگ : بادامي

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
حاشيه مسي 
 

تك 6متری دستبا ف کا شا ن شماره 1200

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم حاشيه مسي يا حاشيه گلبهي

 
قالي چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
    

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره 451و452

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم خاكي طوسي

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
   

زوج یا جفت فرش 9متری دستبا ف کا شا ن شماره 4451و4450

ابعاد:3متر×2متر

،رنگ :قرمز لاكي سرخ

جنس پرز: پشم

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
   
فرش 6متری دستبا ف كاشان شماره 4449

ابعاد: 2 متر × 3 متر

جنس پرز: پشم

رنگ :لاكي يا سرخ يا قرمز

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
    

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره 991و992

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : بادامي يا شكلاتي 

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
   

زوج یا جفت فرش 6متری كرم حاشيه كرم دستبا ف کا شا ن شماره3700و3701ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم 

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره1300

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
   

 فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره1350

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم 

  فرش 6متری دستبا ف كاشان شماره 999

ابعاد: 2 متر × 3 متر

جنس پرز: پشم

رنگ كرم

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
   

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره1300

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم 

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش   

   فرش 6متری دستبا ف كاشان شماره 999

ابعاد: 2 متر × 3 متر

جنس پرز: پشم

رنگ كرم

 
فرش6متری دستبافت کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره0201 و0200

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : بادامی

  

 

 

 

 

 

 

 
فرش شش متری کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره015 و 016

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : قرمز

 

 

 

 

 

 

 
فرش کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره022 و 021

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

  رنگ : کرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iran Carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

 

 

 

 

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف چله ابریشم کا شا ن شماره 295 و 296

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: کرک و ابریشم

 
iran carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

 

 

 

 

  

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره290 و 291

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

طرح: سایه روشن

 
كاشان السجاد چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره017 و018

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : بادامی 

  

 

 

 

 

 

 
فرش شش متری کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره020

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : بادامی

 

 

  

 
KASHAN CARPET چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
 

 

 

فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره 43

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 
 
Kashan Carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
   

فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره 47

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 
ايران سجادة كاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
   

فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره 42

ابعاد:3مترو10سانتیمتر×2متر

جنس پرز: پشم

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

 

  

 
جفت فرش 6متری درباری دستبافت کاشان شماره 55و56
ابعاد : 2 متر × 3 مت
ر
طرح : درباری
جنس پرز :  پشم
 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS