Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
فرش دستبافت کاشان (www.farshkashan.com)


tappeto چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
 tappeto
 شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1207

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : متن كرم حاشيه مسي

 
carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 16 گل
 شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1206

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : متن كرم

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 ماشااله شاطريان
 زوج شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1205

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم گل ابريشم

رنگ : متن كرم - حاشيه گلبهي ،پيازي ،مسي

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 كف گلبهي ،پيازي ،مسي
 زوج شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1204

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : متن گلبهي ،پيازي ،مسي ،حاشيه كرم

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 فرش استان اصفهان
 تك شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1203

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم حاشيه ي پيازي رنگي

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط ماشااله شاطريان   
 كرك گل ابريشم
 جفت شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1202

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: كرك گل ابريشم

 

رنگ : كرم

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
 http://www.farshkashan.com
 زوج شش متری دستبا ف کا شا ن شماره 1201

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 

رنگ : بادامي

 
Esfahan carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
حاشيه مسي 
 

تك 6متری دستبا ف کا شا ن شماره 1200

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم حاشيه مسي يا حاشيه گلبهي

 
قالي چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
    

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره 451و452

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم خاكي طوسي

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
   

زوج یا جفت فرش 9متری دستبا ف کا شا ن شماره 4451و4450

ابعاد:3متر×2متر

،رنگ :قرمز لاكي سرخ

جنس پرز: پشم

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
   
فرش 6متری دستبا ف كاشان شماره 4449

ابعاد: 2 متر × 3 متر

جنس پرز: پشم

رنگ :لاكي يا سرخ يا قرمز

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
    

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره 991و992

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : بادامي يا شكلاتي 

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
   

زوج یا جفت فرش 6متری كرم حاشيه كرم دستبا ف کا شا ن شماره3700و3701ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم 

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره1300

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش كاشان   
   

 فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره1350

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم 

  فرش 6متری دستبا ف كاشان شماره 999

ابعاد: 2 متر × 3 متر

جنس پرز: پشم

رنگ كرم

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
   

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره1300

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : كرم 

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش   

   فرش 6متری دستبا ف كاشان شماره 999

ابعاد: 2 متر × 3 متر

جنس پرز: پشم

رنگ كرم

 
فرش6متری دستبافت کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره0201 و0200

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : بادامی

  

 

 

 

 

 

 

 
فرش شش متری کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره015 و 016

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : قرمز

 

 

 

 

 

 

 
فرش کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره022 و 021

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

  رنگ : کرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iran Carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

 

 

 

 

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف چله ابریشم کا شا ن شماره 295 و 296

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: کرک و ابریشم

 
iran carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

 

 

 

 

  

 

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره290 و 291

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

طرح: سایه روشن

 
كاشان السجاد چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

زوج یا جفت فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره017 و018

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : بادامی 

  

 

 

 

 

 

 
فرش شش متری کاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره020

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

رنگ : بادامی

 

 

  

 
KASHAN CARPET چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
 

 

 

فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره 43

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 
 
Kashan Carpet چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
   

فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره 47

ابعاد:3متر×2متر

جنس پرز: پشم

 
ايران سجادة كاشان چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
   

فرش 6متری دستبا ف کا شا ن شماره 42

ابعاد:3مترو10سانتیمتر×2متر

جنس پرز: پشم

 
فرش چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   

 

 

  

 
جفت فرش 6متری درباری دستبافت کاشان شماره 55و56
ابعاد : 2 متر × 3 مت
ر
طرح : درباری
جنس پرز :  پشم
 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS