Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
فرش ماشینی کاشان(www.farshkashan.com)
سجادة چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
   فرش 12متری ماشینی 440 شانه ، طرح : A
ابعاد : 4 متر × 3 متر
جنس پرز : 40%   اکرلیک  ،  60%  بی سی اف
وزن : 24 الی 25 کیلوگرم
 
سجادة چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
 فرش 12متری ماشینی 440 شانه ، طرح : B
ابعاد : 4 متر × 3 متر
جنس پرز : 40%   اکرلیک  ،  60%  بی سی اف
وزن : 24 الی 25 کیلوگرم
 
سجادة چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
 فرش 12متری ماشینی 440 شانه ، طرح : C
ابعاد : 4 متر × 3 متر
جنس پرز : 40%   اکرلیک  ،  60%  بی سی اف
وزن : 24 الی 25 کیلوگرم
 
فرش ماشینی چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
  فرش 6متری ماشینی 440 شانه ، طرح : D
ابعاد : 3 متر × 2 متر
جنس پرز : 40%   اکرلیک  ،  60%  بی سی اف
وزن : 11 الی 5/11 کیلوگرم
 
گالری فرش ماشینی چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط فرش کاشان   
   فرش 6متری ماشینی 440 شانه ، طرح : D
با تغییر جابه جایی رنگ
ابعاد : 3 متر × 2 متر
جنس پرز : 40%   اکرلیک  ،  60%  بی سی اف
وزن : 11 الی 5/11 کیلوگرم
 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS